dilluns, 20 de juny del 2011

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ

ESTATUTS  DE  L'ASSOCIACIÓ
D'AMICS  DEL  MUSEU  DE  GAVÀARTICLE PRELIMINAR

L’entitat s’anomenarà ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MUSEU DE GAVÀ i es regirà per aquests estatuts i pels acords que vàlidament prengui l’assemblea general de socis i/o la junta directiva, dins de l’àmbit de llur respectiva competència, per les normes contingudes en les disposicions sobre el Règim d’associacions i en les de caràcter general vigents. Per tant, l’Associació tindrà personalitat jurídica i podrà exercir accions legals.

TÍTOL PRIMER - Sobre els fins socials.

Article 1. Per tal de promoure l’interès dels ciutadans envers la tasca cultural que el Museu de Gavà té encomanada, es crea aquesta associació a l’esmentada localitat.

Article 2. La creació d’aquesta associació té com a finalitat principal col·laborar amb el Museu de Gavà en la millora de la difusió i participació de les seves activitats, per tal de facilitar la integració dels ciutadans i de les entitats en les diferents tasques que porta a terme el Museu.

Article 3. Una altra finalitat serà, també, promoure, organitzar i divulgar el coneixement del patrimoni natural, l’històric i l’arqueològic—matèries la investigació de les quals té assumides el Museu de Gavà–, i contribuir a la conscienciació ciutadana de la necessitat de conservar-los, tot cooperant, si escau, amb altres entitats.

Article 4. L’àmbit d’acció de l’Associació d’Amics del Museu de Gavà serà el territori de Catalunya.

TÍTOL SEGON - El domicili social.

Article 5. El domicili social de l’Associació serà a la ciutat de Gavà, plaça de Dolors Clua, 13-14, (Baix Llobregat).

TÍTOL TERCER - De l’assemblea.

Article 6. L’assemblea general de socis en serà l’òrgan sobirà, i les decisions que adopti, d’acord amb aquests estatuts, són obligatòries per a tots els associats.

Article 7. Les assemblees generals podran ser ordinàries i extraordinàries:

          a) Les ordinàries seran convocades per la junta directiva i es realitzaran anualment, dins del primer quadrimestre, a fi d’exposar la memòria de l’exercici corresponent a l’any anterior, examinar l’estat de comptes, aprovar el pressupost i, si escau, elegir nova junta directiva.
          b) Les extraordinàries podran ésser convocades per iniciativa de la junta directiva, o bé, a petició, com a mínim, del 10 per cent dels associats.

Article 8. La convocatòria de l’assemblea general es farà nominalment per escrit a tots els socis, amb quinze dies naturals d’antelació, com a mínim.

Article 9. Les convocatòries expressaran el lloc concret de la reunió, la data, l’hora, en primera convocatòria i en segona, i l’ordre del dia amb el detall dels assumptes per tractar.

Article 10. L’assemblea general es considerarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi hagi la meitat més un dels socis i, en segona, sigui quin sigui el nombre d’assistents.

Article 11. La mesa que presideixi l’assemblea serà constituïda, com a mínim, per un president, un secretari i un vocal.

Article 12. Els acords que es prenguin a l’assemblea seran per votació entre els assistents i per majoria simple, llevat del cas de dissolució, previst en el títol setè.

Article 13. De cada assemblea s’aixecarà acta, que haurà de ser llegida i, si escau, aprovada a l’inici de l’assemblea següent.

Article 14. Les funcions i competències de l’assemblea general seran les següents:
          a) Conèixer i aprovar, si escau, l’actuació i els projectes de la junta directiva.
          b) Aprovació dels pressupostos.
          c) Aprovació dels estats de comptes.
          d) Fixar les quotes que se s’hagin sotmès a aprovació.

          e) Elegir i revocar els càrrecs de la junta directiva.
          f) Aprovar i modificar, si cal, aquests estatuts i el reglament de règim interior.
          g) Acordar la dissolució de l’Associació, prevista en el títol setè d’aquests estatuts.
TÍTOL QUART - De la junta directiva.

Article 15. La junta directiva de l’Associació es compondrà d’un mínim de set membres i un màxim de quinze. Un dels vocals ho serà per designació del Museu de Gavà i, els altres membres, per elecció de l’assemblea general.

Article 16. Els càrrecs de la junta directiva seran els següents: president, secretari, tresorer i vocals, i es triaran entre els membres de la junta. Tots els esmentats càrrecs tindran veu i vot.

Article 17. La durada dels càrrecs de la junta directiva serà de dos anys i reelegibles, fins a un màxim de dos períodes. Els càrrecs, i també els vocals, restaran sempre a disposició de l’assemblea general.

Article 18. La junta directiva, com a òrgan gestor de l’Associació, tindrà les funcions i atribucions següents:
          a) Vetllar per l’acompliment dels acords presos a l’assemblea.
          b) Elaborar el reglament de règim interior de l’Associació.
          c) Elaborar el pressupost anual d’ingressos i de despeses, i rendir-ne comptes a l’assemblea general.
          d) Proposar a l’assemblea les quotes ordinàries i extraordinàries que calguin.
          e) Acceptar donatius i llegats per a destinar-los a les finalitats de l’Associació.
          f) Gestionar amb els ens públics i privats i amb particulars la col·laboració necessària per a                
l'acompliment dels seus objectius.
          g) Representar l’Associació de manera legal, judicial i administrativa.
          h) Convocar de manera ordinària i extraordinària l’assemblea.
          i) Programar i gestionar les activitats culturals de l’Associació.
          j) Qualssevol altres atribucions que siguin de la seva competència per al desenvolupament de les funcions que té encomanades.

Article 19. Les funcions de cadascun dels membres de la junta directiva seran les següents:

President:
          a) Assumirà la representació legal, judicial i administrativa de l’Associació dins els límits que l’assemblea acordi d’atorgar-li.
          b) Presidirà i moderarà les sessions i les deliberacions de la junta directiva.
          c) Vetllarà per l’acompliment dels acords presos a la junta directiva.
          d) Qualsevol altra funció que li sigui delegada per la junta i/o per l’assemblea.
Secretari:
          Assistirà a totes les sessions de la junta, n’aixecarà acta, exercirà la facultat certificant i tindrà cura de   la correspondència i del registre de socis.
Tresorer:
          Portarà els comptes de l’Associació i vetllarà per tot el que faci referència al seu càrrec.
Vocals:
          Assistiran a les reunions de la junta i en formaran part amb veu i amb vot, i col·laboraran en les diverses tasques organitzatives de l’entitat.

Article 20. La junta directiva es reunirà, en sessió ordinària, una vegada al trimestre com a mínim i, en sessió extraordinària, quan ho demanin una tercera part dels membres que la componen. Totes les sessions es convocaran amb un mínim de cinc dies, i s’especificarà a la convocatòria la data, l’hora, el lloc i l’ordre del dia.

Article 21. Les sessions seran vàlides sempre que hi assisteixi més de la meitat dels membres de la junta. En cas contrari es farà una nova convocatòria, en la qual, si no s’arriba al quòrum estipulat, els assistents podran convocar assemblea general.

Article 22. Tots els acords de la junta directiva seran adoptats per majoria absoluta en primera votació, o majoria relativa en segona.

Article 23. La junta presentarà anualment, abans d’acabar el primer quadrimestre, la memòria de l’exercici anterior a l’assemblea general, amb un resum de l’estat de comptes, de la gestió realitzada i dels projectes en curs d’execució.

Article 24. L’exercici econòmic s’obrirà el dia 1 de gener i es tancarà el 31 de desembre del mateix any.

Article 25. La junta directiva establirà el cobrament de quotes als associats i acceptarà tots aquells ingressos que es determinen en l’article 18, apartat e). Tots els ingressos, tant els regulars com els atípics, es destinaran a subvenir les despeses de l’Associació en l’execució del programa d’activitats. L’import de les quotes serà proposat per la junta a l’assemblea general per a ser aprovat, i també totes les modificacions o aportacions extraordinàries que siguin convenients.

TÍTOL CINQUÈ - Dels socis.

Article 26. L’admissió a l’Associació d’Amics del Museu serà lliure. La condició d’associat s’adquirirà mitjançant la inscripció i l’acceptació d’aquests estatuts.

Article 27. Tots els associats tindran la condició de socis numeraris. No obstant això, a criteri de la junta directiva, es podran nomenar membres d’honor aquelles persones o entitats que, per llurs mèrits de caire cultural, cívic, social, etcètera, mereixin aquesta condició. Aquests membres d’honor hauran de ser ratificats per l’assemblea general.

Article 28. Els socis gaudiran dels drets següents:
          a) Rebre informació puntual de l’actuació i de la vida de l’Associació.
          b) Assistir als actes organitzats per l’Associació.
          c) Rebre gratuïtament les publicacions que produeixi l’entitat, si hi estan interessats, i tenir informació i un tracte preferent sobre les editades pel Museu de Gavà.
          d) Intervenir en l’assemblea general amb veu i vot.
          e) Mitjançant elecció, ocupar càrrecs a la junta directiva.
          f) Presentar iniciatives i projectes a la junta directiva i, si escau, participar en la discussió.
         g) Impugnar els acords de la junta directiva que es considerin contraris als estatuts, en el termini de trenta dies naturals després de ser adoptats, instantne l’anul·lació i la suspensió preventiva, si escau, o acumulant ambdues pretensions pels tràmits establerts en la Llei d’enjudiciament civil.
          h) Tenir accés als llibres d’actes i als comptes de l’Associació.

Article 29. Els associats tindran els deures que es detallen:
          a) Abonar puntualment les quotes ordinàries i les aportacions extraordinàries que estableixi l’assemblea general.
          b) No comprometre amb la seva actuació el bon nom, ni les finalitats de l’Associació.
          c) Comprometre’s en l’acompliment d’aquests estatuts i en totes les decisions que emanin de l’assemblea general.

Article 30. La pèrdua de la condició d’associat serà determinada per les causes que s’indiquen:
          a) Petició escrita en la qual s’expressi la decisió de causar baixa, adreçada a la junta directiva.
          b) Deixar d’atendre el rebut de quota d’una anualitat després d’haver-se presentat al cobrament, sense cap justificació que hagi estat aprovada per la junta directiva.
          c) La comissió d’actes o activitats contràries als estatuts i contra els béns i les instal·lacions de l’entitat i, en general, totes aquelles accions que dificultin l’acompliment de les finalitats de l’Associació.

TÍTOL SISÈ - Del capital social.

Article 31. El capital social inicial de l’Associació queda establert en NORANTA EUROS (abans, quinze mil pessetes), que correspon a les aportacions inicials que satisfaran els membres. El pressupost inicial és de SET-CENTS VINT-I-UN EUROS (abans, cent vint mil pessetes).

Article 32. Els recursos econòmics previstos de l’Associació són els següents:
          a) Les quotes establertes a càrrec dels associats.
          b) Les donacions que, a títol gratuït, pugui rebre l’Associació.
          c) Les subvencions que li puguin ser atorgades per part d’entitats o organismes legalment constituïts.
          d) Els ingressos o beneficis que eventualment puguin ser obtinguts de resultes de les activitats.

Article 33. La junta directiva confeccionarà anualment un pressupost d’ingressos i de despeses, i també un estat de comptes sobre el moviment de tresoreria que l’entitat hagi tingut l’any anterior, segons preveu l’article 24, que serà exposat als associats tal com s’expressa a l’article 23 dels estatuts. Aquest estat de comptes serà tramès als organismes oficials d’acord amb la normativa vigent.

TÍTOL SETÈ- De la dissolució de l’Associació.

Article 34. L’Associació d’Amics del Museu de Gavà serà de durada indefinida, i es dissoldrà segons els casos previstos per la legislació vigent. També podrà dissoldre’s per petició escrita de la meitat més un dels associats, ratificada pels dos terços dels assistents a una assemblea extraordinària que es convocarà amb aquest fi, la qual no podrà ajornar-se més enllà dels quinze dies següents de produir-se la petició.

Article 35. Produïda la dissolució, l’Associació lliurarà tots els seus béns al Patronat del Museu de Gavà i, per extensió, al Museu. I, si de cas no n’hi ha, els béns es destinaran a qui acordi l’assemblea, segons el que estableixi la Llei.

DISPOSICIÓ FINAL

Els casos no previstos seran resolts per la junta directiva, tenint en compte la intencionalitat i l’esperit dels estatuts i de tot el que queda establert en la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol de 1997), i també atenent a les disposicions reglamentàries que es dictin en endavant i que hi siguin aplicables.


Gavà, 6 de maig de 2004